87337902

День: 12.10.2023

#БезопасностьДетей17

Айыыл чок чоруктун тыва дыл кырында видео коргузуглерин, ажы-толувуске коргузуп, оларнын хостуг уезинде айыыл чок чоруун камгалап, уе шаанда ажылды чорудары чугула! Ангы-ангы хевирлернин видео коргузуглерин силерге коргустувус #БезопасностьДетей17 https://vk.com/tuvarcdod